Team

Elma Blom

Head Project Leader

Elma is hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs aan Universiteit Utrecht. Ze heeft een achtergrond in Nederlandse taal- en letterkunde, met een specialisatie in formele taalkunde en sociolinguïstiek. Tijdens haar PhD en vervolgonderzoek richtte ze zich op (a)typische taalontwikkeling en kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving. Als projectleider houdt Elma het overzicht over het project, het consortium en de uitkomsten van Multi-STEM. Daarnaast begeleidt ze alle drie PhD onderzoekers op het project. We weten dat meertaligheid barrières kan creëren. Wat ze met Multi-STEM wil bereiken is dat meertalige strategieën de interactie, leer- en onderwijservaringen van kinderen, gezinnen en onderwijsprofessionals verrijken.

Jantien Smit

Subproject Leader

heeft een achtergrond in scaffolding in meertalige rekenlessen. In haar onderzoek richt ze zich op meertaligheid in het basisonderwijs, taalgericht reken- en wetenschap & techniek onderwijs, scaffolding van taal en professionalisering van leraren. Jantien is co-projectleider van Multi-STEM en houdt ook het overzicht over het consortium en zijn 31 partners. Daarnaast is ze de leider van de deelprojecten ‘School’ en ‘Wetenschapsmusea’ en begeleidt ze de twee PhD onderzoekers.

Arthur Bakker

Subproject Leader

Arthur is universitair hoofddocent wiskunde en wetenschappelijk onderwijs aan Universiteit Utrecht. Hij heeft wiskunde gestudeerd en heeft als wiskundeleraar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij is geïnteresseerd in reken- en wetenschap & techniek onderwijs, boundary crossing, scaffolding en ontwerp onderzoek. Arthur is de leider van het deelproject ‘Boundary Crossing’ dat uitgevoerd wordt door de postdoctoraal onderzoeker, Mirona Moraru. Dit deelproject heeft als doel translanguaging te conceptualiseren als grenswerk en een methodologische benadering te ontwikkelen voor het bestuderen van translanguaging in de contexten van thuis, school en musea. Ze beogen een rijke en genuanceerde conceptualisering van translanguaging strategieën te ontwikkelen en een empirische basis te leggen voor het nemen van beslissingen over hoe meertalige praktijken kunnen worden gestimuleerd.

Eva van de Weijer-Bergsma

Subproject Leader

Als universitair docent aan Universiteit Utrecht richt Eva’s werk zich op de rol van ouders en leerkrachten bij de cognitieve ontwikkeling en wiskundig leren van kinderen. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingsneuropsychologie en haar PhD en verdere onderzoek richt zich op de invloeden van ouders en leraren op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, evenals op gedifferentieerd rekenonderwijs. Eva leidt het deelproject ‘Thuis’ en begeleidt de PhD onderzoeker. Ze houdt overzicht over op welke manieren ouders betrokken kunnen worden, welke theoretische kaders relevant zijn, de opzet van het onderzoek en welke factoren relevant zijn voor translanguaging strategieën en rekenonderwijs. In Multi-STEM hoopt ze bij te dragen aan dat meertalige kinderen meer inclusie ervaren en dat ze in hun rekenonderwijs gesteund worden.

Gerald van Dijk

Subproject Leader

Gerald is lerarenopleider en onderzoeker aan het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs bij de Hogeschool Utrecht. In zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij een training voor bèta- en techniekdocenten om expliciet en systematisch aandacht te schenken aan de vaktaal. Gerald is de leider van het deelproject ‘Internationaal’ waar Multi-STEM samenwerkt met zowel de Universiteit van Malmö als de Universiteit van Lund in Zweden. In de Zweedse samenleving en het onderwijssysteem heerst al tientallen jaren een positief klimaat met betrekking tot meertaligheid. In Zweden stimuleert men meertalige strategieën in het onderwijs. In deze samenwerking verwacht Multi-STEM voorwaarden te identificeren voor het gebruik van meertalige middelen in het onderwijs.

Ronald Keijzer

Subproject Leader

Ronald is lector rekenen-wiskunde en didaktiek aan de Hogeschool IPABO in Amsterdam. Hij heeft een master in wiskunde en een PhD in reken- wiskundeonderwijs. Ronald heeft 34 jaar als lerarenopleider voor het basisonderwijs gewerkt. Zijn huidige activiteiten richten zich op het professionaliseren van basisschool leraren in het rekenonderwijs en samenwerkingen tussen professionele leergemeenschappen. Ronald is de leider van het deelproject ‘Towards Societal Change’ en werkt samen met de projectcoördinator Shaunna Calpin om te bepalen hoe de resultaten van Multi-STEM kunnen worden gedeeld met leraren, andere onderwijsprofessionals en ouders. In Multi-STEM wil hij de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen wetenschapsmusea, ouderverenigingen, onderwijsprofessionals en ouders bevorderen.

Shaunna Calpin

Projectcoördinator

Shaunna heeft een achtergrond in global affairs & religion met een focus op sociale problematiek. Ze werkt al 5 jaar in de publieke sector en ze haar werkt richt zich op inclusie voor mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterdheid en andere minderheidsgroepen. Als projectcoördinator is Shaunna verantwoordelijk voor het consortium en de 31 partners. Ze is een sparringpartner voor het MT en ondersteunt het leiderschapsteam door overzicht te houden van  de verschillende tijdlijnen en deliverables in het project. Verder werkt ze samen met Ronald aan het deelproject ‘Towards Societal Change’ om te identificeren hoe de resultaten van Multi-STEM kunnen worden gedeeld met belanghebbenden. Via Multi-STEM hoopt ze een bijdrage te leveren aan dat meertalige kinderen (met een migratieachtergrond) zich gezien en gehoord voelen op school.

Mirona Moraru

Postdoctoraal onderzoeker

Mirona heeft de relatie tussen taal en migratie onderzocht, zowel in haar PhD in taal- en vertaalstudies (Cardiff, VK), als in haar werk als lerarenopleider buitenlandse talen (Chili). Mirona’s postdoctoraal onderzoek (deelproject ‘Boundary Crossing’) heeft als doel een overkoepelend conceptueel raamwerk te ontwikkelen voor translanguaging als een vorm van boundary crossing. Dit project bouwt voort op inzichten uit de drie PhD-projecten (school, thuis en wetenschapsmusea) om de verschillende facetten van de participatie van kinderen in meerdere leercontexten te onderzoeken. Mirona hoopt bij te dragen aan het beter begrijpen van de mogelijkheden van translanguaging in verschillende leercontexten.

Lianne Stolte

PhD onderzoeker

Lianne heeft een achtergrond in taalkunde en is geïnteresseerd in inclusief onderwijs. Haar PhD (deelproject ‘School’) onderzoekt op welke manieren meertalige kinderen profijt kunnen hebben van leren door middel van hun thuistaal. Samen met een team van onderzoekers en praktijkondersteuners zal ze meertalige strategieën voor leerkrachten in het basisonderwijs ontwikkelen, implementeren en evalueren. Een van haar doelen is om erachter te komen hoe leraren gesteund kunnen worden bij het ontwikkelen van meertalige strategieën. Nauwe samenwerking met de praktijk is een fundamenteel onderdeel van haar onderzoek.

Lucía Chisari

PhD onderzoeker

Na haar studie biologie heeft Lucía gewerkt als onderzoeker in science education. In 2017 kwam ze vanuit Argentinië naar Nederland om een ​​master pedagogische wetenschappen te volgen. In haar PhD (deelproject ‘Wetenschapsmusea’) zal ze translanguaging strategieën ontwikkelen die de participatie van meertalige kinderen met een migrantenachtergrond (en hun families) in wetenschapsmusea bevorderen. In Multi-STEM hoopt ze meer te weten te komen over de uitdagingen en kansen waar wetenschapsmusea tegenaan lopen bij het inzetten van de thuistalen van meertalige kinderen.

Erin Gail MacDonald

PhD onderzoeker

Erin Gail MacDonald heeft een achtergrond in sociologie en een master in stadssociologie. Ze heeft bijna tien jaar in het wiskundeonderwijs gewerkt en gelooft dat wiskunde een geweldige uitlaatklep kan zijn voor creativiteit en verbinding. In haar PhD (deelproject ‘Thuis’) zal ze hulpmiddelen ontwikkelen voor ouders/verzorgers van meertalige kinderen, zodat ze op een zinvolle, toegankelijke en leuke manier betrokken kunnen zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Door kinderen gebruik te laten maken van ál hun talen en kennis hoopt ze dat meertalige kinderen beter in staat zullen zijn om deel te nemen aan het rekenonderwijs.

Zahraa Attar

Onderzoeker

Zahraa is gefascineerd door talen en de relatie tot leren. Ze heeft een achtergrond in taalkunde. Haar onderzoek (deelproject ‘Kind’) kijkt naar mogelijkheden om kinderen een stem te geven binnen Multi-STEM. Wat vinden zij van de meertalige strategieën om de thuistaal zowel thuis als op school te gebruiken? Een belangrijk motto in haar project is ‘niets over ons zonder ons’. Samen met de kinderen zoekt ze naar mogelijkheden om het leren te vergemakkelijken door gebruik te maken van hun thuistaal. Empowerment van de kinderen is essentieel voor dit project.